You are here

Cà Lúi, Sơn Hòa, Phú Yên, Nam Trung Bộ: 620000