You are here

Hữu Lập, Kỳ Sơn, Nghệ An, Bắc Trung Bộ: 460000