You are here

Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang, Đông Bắc: 230000

Nếnh is located in Đông Bắc, Bắc Giang, Việt Yên, Vietnam. Its zip code is 230000.

Address and Postcode


Online Map
Loading, Please Wait...