You are here

Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, Bắc Trung Bộ: 440000